Bản đồ thành phố cho Minecraft 1.11.2:

Bản đồ thành phố cho Phiên bản Minecraft:

1.19.3 1 1.19.2 1 1.19 3 1.18.2 2 1.18.1 2 1.17.1 1 1.17 2 1.16.5 4 1.16.4 1 1.16.3 1 1.14.4 3 1.14.2 1 1.14 1 1.13.2 2 1.13.1 1 1.12.2 7 1.11.2 1 1.10.2 2 1.9.2 1 1.9 2 1.8.9 1 1.8.4 1 1.8 1 1.7.10 4 1.6.4 2 1.3.2 1

Phổ biến Bản đồ thành phố cho Minecraft 1.11.2: