Bản đồ CTM cho Minecraft 1.13.1:

Bản đồ CTM cho Phiên bản Minecraft:

1.20.2 1 1.20.1 4 1.20 1 1.19.4 1 1.19.3 4 1.19.2 2 1.19.1 1 1.19 3 1.17.1 6 1.16.5 11 1.16.4 3 1.16.3 2 1.16.2 3 1.16.1 5 1.15.2 12 1.14.4 10 1.14.3 2 1.14 1 1.13.2 4 1.13.1 1 1.12.2 10 1.12.1 1 1.12 8 1.11.2 5 1.10.2 7 1.9 2 1.8.9 6 1.8.8 5 1.8 8 1.7.2 1

Tải về The Last Chunk cho Minecraft 1.13.1

The Last Chunk

Thế giới đã kết thúc, và bạn là người duy nhất có khả năng cứu nó, hoặc ít nhất, giữ nó sống lâu hơn một chút ........

v1.13.1 418 kb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ CTM cho Minecraft 1.13.1:

Thế giới đã kết thúc, và bạn là người duy nh

Tải về (418 kb)